People

 

Principal Investigator

Zemin Zhang, PhD

zemin@pku.edu.cn

 

 

 

 

Administrator

Mingyi Fei

Research Staff

Xianwen Ren, PhD

Technicians & Research assistants

Hongtao Fan

Alumni

Students
Mingyu Yang, PhD Xinyi Guo, PhD
Zefang Tang, PhD Fan Zhang, PhD
Fenlin Liu, PhD Ziyi Li, PhD
Liangtao Zheng, PhD
Postdoctoral fellows
Chunhong Zhen, PhD Xiliang Wang, PhD
Sijin Cheng, PhD Lei Zhang, PhD