People

Principal Investigator

Zemin Zhang, PhD

zemin@pku.edu.cn

 

 

Administrator

Ping Wang

wangping3068@163.com

Research Staff and Postdoctoral Fellows

Xianwen Ren, PhD

renxwise@gmail.com

Xueda Hu, PhD

huxueda@qq.com

Lei Zhang, PhD

leah.zhanglei@pku.edu.cn

Xiliang Wang, PhD

wxil@pku.edu.cn

Sijin Cheng, PhD

1806390109@pku.edu.cn

PhD Students

Zefang Tang

tangzefang@pku.edu.cn

Liangtao Zheng

tao2013@gmail.com

Yao He

heyao@pku.edu.cn

Fenglin Liu

lfl@pku.edu.cn

Teng He

hetengster@pku.edu.cn

Fan Zhang

funger@pku.edu.cn

Jason Li

lijxug@126.com

Yuanyuan Zhang

18904807691@163.com

Qiming Zhang

zhangqiming1994@pku.edu.cn

Chris Kang

chrisk@pku.edu.cn

Yedan Liu

1701110453@pku.edu.cn

Qiao Fang

1701111462@pku.edu.cn

Chenwei Li

1701111469@pku.edu.cn

Pauling Liu

pauling.liu@pku.edu.cn

Technicians & Research assistants

Rui Yang, PhD

ruiyang88@pku.edu.cn

Tao Wang, ME

wangtaonp@163.com

Ranran Gao, MS

ranrangao13@163.com

Li Wang, MS

cong_conghappy@163.com

Alumni

Students
Mingyu Yang, PhD

yangmingyu@pku.edu.cn

Xinyi Guo, PhD

guoxinyipku@163.com

Postdoctoral fellows
Chunhong Zheng, PhD

chunhongzheng@foxmail.com